رفته بودم خواستگاری دختره مهریه اش رو سکه به اندازه سال تولدش تعیین کرده بود!