این گردان همان هم‌سطح و گردان فاتحین است منتهی به نام شهید حاج احمد متوسلیان ؛ نیروهای این گردان دو سوم بسیجی و یک سوم کادر رسمی سپاه هستند.