خانم دکتر محمد پور: روزی بیش از ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور داریم. با روزی ۵۰۰ کشته کرونایی وضعیت کشور سیاه شده؛ وضعیت سقط جنین کشور چه رنگی است؟