نیمه شب 5 آوریل 1980 آمریکا با 90 کماندوی آموزش دیده 50 فروند هلی کوپتر 30 فروند سی 130 شامل کماندوها و سه فروند هواپیمای سوخت رسان به ایران حمله کرد...