ببینید چطور رسانه های بیگانه دارند در مورد عدم حضور مردم در انتخابات تلاش می کنند.