سروش صحت در برنامه کتاب باز حکایت کوتاه مثنوی رو بازگو کرد، که ظلم به مردم مانند چاه است و هرچه ظلم بیشتر چاه عمیقتر.