مثل الماسم من مثل یک مروارید، مثل گوهر زیبا مثل قلب خورشید، در آغوش چادرم مثل صدف، مثل یک صندوقچه که مرا می پاید، درمیان کوچه در آغوش، مثل شب پر رمز است مثل ابر بخشنده، که به من می بخشدعصمتی رخشنده؛ ترانه زیبای و کودکانه چادر پخش شده از شبکه رنگین کمان