داره میاد از دورا آروم غذا، آخ نمی دونه اونکه نشستم اینجا، بیا بیا عزیزم جلوتر، با زبونم زودی می گیرمت اوو؛ قورقوی یه ترانه کودکانه خیلی قشنگ اجرا می کنه در برنامه کلبه عمو پورنگ