بمب افکن بی 52 آمریکا هواپیمایی بزرگ با سطح مقطع راداری بالا و سرعت فروصوت است وبه خاطر این مشخصات هدفی آسان برای پدافنند هوایی و جنگنده هاست. سامانه بومی پدافندی باور 373 ایران اهداف را می تواند تا شعاع 320 کیلومتری کشف و در 200 کیلومتری درگیر شود.