صحبتهای ناب حاج قاسم در مورد آمریکا و دشمن شناسی، که دولت تمایلی به انتشار آن ندارد.