خانم مهوش صبرکن که اهل شیراز هستند از لحظه دلربای عاشقی شان می گویند و با جناب محمود پاک طینت.