مجموعه فانوس فرازی از زیارت ناحیه مقدسه باصدای: سیداحمد الموسوی؛ اثری مشترک از عقیق و ماوا.