رویای رئیس جمهور مادام العمر... در طیف خاص اصلاح طلبان.