موشن گرافیک کرونای انگلیسی را جدی بگیرید! مسری تر و مرگبارتر.