سخنان گذشته روحانی و مقایسه آن با دوران فعلی و ریاست جمهوری.