در سکانسی از سریال احضار روح کامرانی خبر میده که مائده نباید گول خواستگار خود را بخورد.