مواظب باشید نسبت بی دینی به کسی دادن کار قتله کربلاست.