روایتی ببینید از تصویب قوانین عجیب و ضد انسانی در فرانسه