معمارهای عزیز روزتون مبارک، کلیپ مناسب استوری و وضعیت واتساپ.