ای تیر و سنگ ها که نشستید بر سرم پنهان کنید جسم من از چشم دخترم ... دو خط روضه خوانی با نوای حاج علی انسانی.