با اعمال شدید سانسور خبری اما همه آن صدای مهیب و قارچ انفجار را در کارخانه موشکی آرو4 رژیم صهیونیستی دیدند؛ مصاحبه سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران