در اولین روزهفته سلامت و به منظور گرامیداشت مدافعان سلامت، ویدئومپینگی بر روی برج آزادی اجرا شد