برنامه خوشمزه شبکه پویا با همکاری بچه ها می خواهیم غذای آبگوشت بزباش را به شما آموزش بدیم.