گرگ بدون اجازه به خونه خاله پیرزن اومد که اونو بخوره اما خاله با فکری که کرد درس خوبی به گرگه داد؛ شهر قصه داستان های کارتونی از کتاب های داستان مناسب کودکان است که توسط عماد شمس الهی بصورت انیمیشن درآمده اند این قسمت گرگی که از دودکش آمد.