گنجشک‌ هایی به یکرنگی کبوتران حرم؛ داستان کوتاه روزه‌ های کله‌ گنجشکی