این روش کل کل یا زورآزمایی برره ای که شکل گرازی نام داره از سریال پاورچین مهران مدیری