خواندن ترجمه آیات 3،4،7،9 سوره مبارکه مریم توسط شبنم قلی خانی بازیگر نقش حضرت مریم در فیلم مریم مقدس.