آنقدر بخشیدی که دستانت؛ بخشندگی را هم هوایی کرد؛ ثروت به پاهای تو افتاد و؛ از تو غرورش را گدایی کرد؛ من هم کنار آسمان بودم؛ وقتی نماز نور را خواندی؛ در روزهای غربت و سختی؛ مردانه پای عشق خود ماندی... شعر زیبای محسن کاویانی در مدح حضرت خدیجه کبری علیها السلام.