کلیپی بسیار کوتاه به نمایی از بخش ایران در موزه لوور پاریس