اجرای ترانه ی شاد و زیبای روستا توسط عموپورنگ در برنامه کلبه عموپورنگ.