خدا به ما بخشیده یه سرزمین آباد؛ خاکی درست مثل زر با مردمی خوب و شاد هم آذری زبون و هم مازنی و مشهد هم کرد و هم بلوچ و کورمانچ اهل گنبد. کلیپ اجرای ترانه شاد عمو پورنگ درباره کشورمان ایران.