کارتون ایرانی شبکه پویا دنیای سارا کوچولو این قسمت با موضوع رادیوی جادویی پدر بزرگ.