مطرح شدن اسم سردار حجازی به دلیل دریافت حکم جانشینی فرمانده نیروی قدس اشاره کرد که قبلا ما به ازای این نام در سریال هوملند وجود داشته...