استوری کوتاه از حدیث پیامبر صلی الله از دوران غیبت.