در سکانسی از سریال احضار شبکه یک مائده که با مرگ کامرانی خود را مقصر می داند در رویا روح کامرانی سراغ او می آید و ...