خانم ساجده جبارپور از چند ضرب‌ المثل زبان شیرین گیلکی با معنای بی خیالی و خونسری آدمها می گوید.