روسری حریر از سرپوش های مناسب و مورد علاقه بانوان گرامی ست که بستن آن را در این کلیپ می بینیم.