افغانستان گلستان معادن و ذخایر معدنی است که کشورهایی سخت به دنبال تصاحب آن هستند از جمله عنصر لیتیوم که آینده پیشرفت دنیا در گرو این ماده سبز است.