موشن استوری هیچ کس هم نگوید که رأی من یک نفر چه اثری دارد؟! مسلّماً امنیت کشور، مصونیت کشور، پیشرفت کشور، با حضور همگانی و حداکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد.(مقام معظم رهبری)