مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ، مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل.