کشتی گیر آمریکایی به کشتی گیر ما دست نمیده ببینید چیکارش میکنه.