کودکان می توانند در اثر گیر کردن غذا و اسباب بازی در گلویشان دچار خفگی شوند.این ویدیو می‌تواند راهنمای اولیه شما در چنین موقعیت هایی برای نجات یک کودک یا بزرگسال از حالت خفگی باشد.