زمین سبز سبز، هوا پاک و زیباست، طبیعت امانت تو دستهای ماهاست، یه زمین داریم دوستش داریم، توش گل می کاریم، هواشو داریم، حالش خوب بشه کاشکی یه روزی شیرین شه علف به دهن بزی؛ ترانه کودکانه در برنامه جدید عموپورنگ.