سال ۱۳۹۹ اتفاقات خیلی بدی افتاد که بدترینش کرونا بود، اما واقعاً سال قبل بدترین سال تاریخ بود؟