گل اول پرسپولیس به نساجی توسط کنعانی زادگان در دقیقه 9پرسپولیس 1 - نساجی 0