عمو پورنگ چاقه مگه؟!؟ گونی به هرکسی نمیاد که! کل کل امیر محمد سر تیپ جدید خودش و عموپورنگ از سری طنز کلبه عموپورنگ