کلیپی از مجموعه جدید کلبه عمو پورنگ که نقش کرم ابریشم با بازی سپند امیرسلیمانی عمو پورنگ رو یک سلبریتی مردم گریز می گوید.