برای عزیزانی که دیابت و چربی دارند یک کلیپ آموزش بستنی بدون اینها را تقدیم می کنم