دیدن این کلیپ حال دلتون رو خوب می کنه، اگر کسی دچار مشکلی شد بی تفاوت نباشیم برایش مهربانی کنیم تا خوبی جایش را در زندگی مان باز کند.