لباس های بلندی مثل مانتو، یا پالتو تا کردن و جا دادنش در کمد خیلی سخت است این هم کلیپ ترفند چگونه تا زدن آنها